Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
389
Tuần này:
1759
Tháng này:
7630
Tất cả:
151228
GIỚI THIỆU VỀ HĐND PHƯỜNG ĐÔNG SƠN
 
 
1. Giới thiệu chung:

Hội đồng nhân dân phường Đông Sơn là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Phường, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của Phường, xây dựng và phát triển về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm tròn nghĩa vụ của Phường đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân Phường thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Phường; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Phường; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước của công dân trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ quyền hạn:     
     
* Trong lĩnh vực kinh tế:

1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế , bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

4. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;

5. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

* Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống.

1. Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao của Thị xã.

3. Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hoá, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh theo phân cấp.

4. Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương.

5. Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

6. Quyết định biện pháp bảo đảm giữ gìn vệ sinh, xử lý rác thải, phòng, chống dịch bệnh, biện pháp bảo vệ môi trường trong phạm vi quản lý; biện pháp thực hiện chương trình y tế cơ sở, chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

* Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội:

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

* Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương:

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của Uỷ ban nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;
2. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

3. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

4. Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên xem xét, quyết định.

* Thường trực HĐND Thị xã có những nhiệm vụ:

Triệu tập và chủ toạ các kỳ kọp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân, giữ mối liên hệ với các đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến và nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phạm sai lầm theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc phường mỗi năm hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

3. Quá trình hoạt động của HĐND phường từ khi thành lập đến nay:

KHOÁ I: 
 
Sau khi chia tách phường, cử tri phường Đông Sơn đã đi bỏ phiếu bầu bổ sung đại biểu HĐND phường khóa I. Tổng số đại biểu là 20 người.
Hội đồng nhân dân phường đã bầu các chức danh:
1. Ông: Lại Thành Long – Chủ tịch HĐND
2. Ông: Tống Nhật Hân – Phó Chủ tịch HĐND
3. Ông: Tống Duy Bình – Chủ tịch UBND
4. Ông: Trương Xuân Bảy – Phó Chủ tịch UBND

KHOÁ II: Nhiệm kỳ 2004 – 2009 (Kéo dài đến năm 2011)

Tại kỳ họp thứ nhất(24/5/2004) HĐND đã bầu:

1. Ông: Trương Xuân Bảy – Chủ tịch HĐND
2. Bà: Lê Thị Tình – Phó Chủ tịch HĐND
3. Ông: Tống Duy Bình – Chủ tịch UBND
4. Ông: Vũ Đức Cường – Phó Chủ tịch UBND
5. Bà: Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND
6. Ông: Phạm Văn Nguyệt - Ủy viên Công an
7. Ông: Mai Ngọc Tiến - Ủy viên Quân sự

KHOÁ III: Nhiệm kỳ 2011 - 2016

 Ngày 22 tháng 5 năm 2011, cử tri toàn phường đã hăng hái tham gia ngày hội bầu cử, đã bầu được 25 đại biểu HĐND phường.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND đã bầu:    
  
1. Ông: Tống Duy Bình - Chủ tịch HĐND,
2. Bà: Hoàng Thị Hương - Phó Chủ tịch HĐND
Bầu 5 Ông bà vào Uỷ viên uỷ ban nhân dân phường
1. Ông: Vũ Đức Cường – Chủ tịch UBND
2. Bà: Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND
3. Ông: Lại Thành Tuyên – Phó Chủ tịch UBND
4. Ông: Đào Quang Thắng - Ủy viên quân sự
5. Ông: Mai Đa Nhim - Ủy viên An ninh

Tại kỳ họp bất thường:

HĐND phường đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND, phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, gồm:
Miễn nhiệm:

1. Ông: Tống Duy Bình – Chủ tịch HĐND
2. Bà: Hoàng Thị Hương – Phó Chủ tịch HĐND
3. Ông: Vũ Đức Cường – Chủ tịch UBND
Bầu bổ sung:
1. Ông: Vũ Đức Cường – Chủ tịch HĐND
2. Ông: Nguyễn Văn Tuyển – Phó Chủ tịch HĐND
3. Ông: Trần Văn Hán – Chủ tịch UBND

KHOÁ IV: Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 22 tháng 5 năm 2016, cử tri toàn phường đã hăng hái tham gia ngày hội bầu cử, đã bầu được 24 đại biểu HĐND phường.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND:

1. Ông: Vũ Đức Cường - Chủ tịch HĐND,
2. Ông: Nguyễn Văn Tuyển - Phó Chủ tịch HĐND
Bầu 4 Ông bà vào Uỷ viên uỷ ban nhân dân phường
1. Ông: Trần Văn Hán – Chủ tịch UBND
2. Bà: Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND
3. Ông: Đào Quang Thắng - Ủy viên quân sự
4. Ông: Mai Đa Nhim - Ủy viên An ninh

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND đối với ông Trần Văn Hán
2. Bầu ông Dương Văn Đông – Chủ tịch UBND